Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Vouchera na „Błyskawiczny kurs fotografowania kwiatów dla początkujących online”.

1 – Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć następująco:

Regulamin – niniejszy Regulamin; regulamin udostępniony Użytkownikom na stronie www.zielonabombonierka.pl;

Zielona bombonierka – firma Zielona Bombonierka Bożena Piotrowska prowadzona w ramach działalności gospodarczej w Plewiska 62-064, ul. Tęczowa 62/7 NIP 9221084141

Strona – witryna zielonabombonierka.pl prowadzona przez Zielona bombonierka Bożena Piotrowska, dostępna pod adresem: https://www.zielonabombonierka.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;

Klient – w rozumieniu Regulaminu oznacza Użytkownika składającego zamówienie w Zielona bombonierka

Voucher – voucher podarunkowy na kurs fotograficzny wystawiany przez Zielona bombonierka dla Klienta na podstawie złożonego przez niego zamówienia drogą mailowa na podany w ofercie adres mailowy.

Kurs fotograficzny – kurs fotograficzny „Błyskawiczny kurs fotografowania kwiatów dla poczatkujących online” organizowany przez Zielona Bombonierka Bożena Piotrowska.

2 – Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności

Na Stronie prezentowana jest oferta – kurs fotograficzny, organizowany przez Zielona bombonierka. Użytkownik może przeglądać ofertę na Stronie oraz nabyć Voucher uprawniający do korzystania z kursu fotograficznego.

Ceny na Stronie podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny zawierają koszty przesyłki Vouchera pocztą elektroniczną. Inne formy dostawy wymagają dopłaty w wysokości określonej w cenniku wybranej firmy realizującej przesyłki.

W sprzedaży online na Stronie oferowane są Vouchery, które uprawniają jego okazicieli do udziału w kursie fotograficznym.

Warunkiem nabycia Vouchera jest akceptacja Regulaminu oraz dokonanie zamówienia drogą mailową, wysłanego na adres kontakt@zielonabombonierka.pl oraz dokonanie płatności za Voucher. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie przesłania przez Zielona bombonierka potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zamówienie jest przyjęte do realizacji po skutecznej zapłacie. Płatności można dokonać w formie przedpłaty na wskazany numer konta. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji Klient powinien podać prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) w zamówieniu przesłanymi droga mailową na adres kontakt@zielonabombonierka.pl

Klient składający zamówienie przesłane na adres kontakt@zielonabombonierka.pl, po skutecznej opłacie zamówienia otrzymuje w ciągu 48 godzin e-mail z imiennym Voucherem w formacie PDF, który należy wydrukować.

Kurs fotograficzny realizowany jest na rzecz okaziciela Vouchera wyłącznie w okresie jego ważności, czyli od 2 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021, a jego realizacja powinna odbyć się w okresie 10 dni od daty rozpoczęciu kursu i po wcześniejszym, co najmniej dwutygodniowym ustaleniu terminu rozpoczęcia. Data ważności umieszczona jest na Voucherze. Po upływie tej daty Voucher traci ważność. Niezrealizowany w terminie Voucher nie podlega zwrotowi i nie można żądać zwrotu jego kosztów. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

3 Odstąpienie od zamówienia

Vouchery nie podlegają zwrotom. W razie odstąpienia od zamówienia umowa jest uważana za niezawartą. Zielona bombonierka zwróci Klientowi należność za produkt najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego odstąpienia od umowy.

4 – Kurs fotograficzny

Kurs fotograficzny, który jest oferowany w ramach Vouchera rozpoczyna się od 2 stycznia 2021 roku. Okaziciel Vouchera ma obowiązek zgłoszenia chęci rozpoczęcia kursu najpóźniej dwa tygodnie przed planowym terminem. Termin rozpoczęcia jest ustalany indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną. Nie trzeba się decydować od razu na rozpoczęcie kursu, ponieważ voucher jest ważny do 30 kwietnia 2021 roku.

Kurs fotograficzny jest przewidziany maksymalnie na 10 dni od dnia rozpoczęcia kursu, a okaziciel vouchera jest zobowiązany do ustalenia dogodnych terminów spotkań lekcyjnych online, które zmieszczą się w okresie 10 dni, począwszy od dnia rozpoczęcia kursu. Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące platformy i miejsca spotkań online ustalane są przed rozpoczęciem kursu.

5 – Ograniczenie odpowiedzialności

Zielona bombonierka nie odpowiadają za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu zamówienia.

6 – Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą Zielona bombonierka rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej kontakt@zielonabombonierka.pl lub listownie na adres Zielona bombonierka podany w §1. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana niezwłocznie na adres wskazany w reklamacji.

7 – Własność intelektualna i prawa autorskie

Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (lub ich fragmentów) publikowanych na Stronie bez pisemnej zgody Zielona bombonierka jest zabronione. Zabrania się rejestrowania na nośnikach cyfrowych i powielania materiałów z lekcji zawartych w kursie fotograficznym.

Prawa autorskie do materiałów używanych podczas kursu fotograficznego należą do Zielona bombonierka. Reprodukowanie, powielanie i publikowanie tych materiałów bez pisemnej zgody Zielonej bombonierki jest zabronione i niezgodne z obowiązującym prawem.

8 – Ochrona danych osobowych

Przesłanie wraz z zamówieniem danych Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą Klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia. Każda osoba ma prawo do wglądu, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

9 – Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 03 grudnia 2020 roku

Zielona bombonierka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.